Szanowni Uczestnicy XXX Jubileuszowego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki

 

Pomimo usilnych, podejmowanych wiosną i jesienią, prób zorganizowania Zjazdu w różnych terminach i w różnych miejscach (rozważaliśmy Kraków, Zakopane, a nawet Wisłę) oraz pomimo naszej głębokiej nadziei i determinacji, że uda nam się doprowadzić do bezpośredniego, osobistego spotkania uczestników, musimy z nutą smutku w sercu obwieścić, że – niestety – tak się nie stanie. Pandemia okazała się silniejsza od nas i przekształciła cały kraj w strefę czerwoną, nie dając nam żadnych szans.

XXX Jubileuszowy Zjazd odbędzie się więc „online” w terminie 18-19.12.2020 r. (piątek, sobota). Wierzymy, że pomimo dzielących nas odległości i rozproszenia Uczestników, poczujemy się przed ekranami komputerów wspólnotą akademicką i umocnimy łączące nas więzi koleżeńskie.

XXX Zjazd odbędzie się na platformie Meeting15 przygotowanej przez firmę JORDAN we współpracy z firmą Brill AV Media, ale zapewniamy, że mimo tego, że nie będzie to spotkanie „twarzą w twarz”, uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby Zjazd był „żywy”, ciekawy, interesujący i wzbogacający dla jego Uczestników. W trakcie całego Zjazdu będzie czynne studio Zjazdu, z którego będą się łączyć z Uczestnikami Zjazdu jego organizatorzy oraz prelegenci, którzy dotrą do studia. Pozostali prelegenci będą się komunikować z Uczestnikami Zjazdu sprzed ekranów swoich komputerów. Dzięki Platformie, na której zorganizowany zostanie Zjazd, będzie możliwe zadawanie pytań oraz  indywidualny kontakt uczestników (w trakcie i po Zjeździe). 

Podczas całego Zjazdu czynna będzie Strefa Sponsorska umożliwiająca bezpośredni kontakt i dyskusję  z przedstawicielami firm KUKA Poland, ELKON oraz ABB.

Będziemy się starali zrealizować cały zaplanowany program, przedstawić wszystkie ujęte w programie wykłady i prezentacje, jak również zrealizować miły dla ucha i oka program artystyczny pomiędzy poszczególnymi sesjami. Oprawę muzyczną Zjazdu przygotował wybitny wirtuoz i kompozytor prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej w Katowicach, jego kompozycje i improwizacje wypełnią przerwy pomiędzy sesjami.

Drogą pocztową otrzymają też Państwo paczkę, zawierające wszystkie materiały Zjazdowe wraz z materiałami przygotowanymi przez sponsorów Zjazdu. Miłą pamiątką będzie z pewnością okolicznościowa grafika akwaforta artysty Tadeusza Siary o tematyce tatrzańskiej.

Informujemy, że do Uczestników zostaną wysłane korekty faktur, a wysokość opłaty konferencyjnej zostanie odpowiednio zredukowana (otrzymają Państwo zwrot części sumy).

Łączymy serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia w grudniu w przestrzeni wirtualnej,

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło

Przewodniczący PTETiS (współorganizator Zjazdu)

i Przewodniczący Rady Programowej Zjazdu 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński dr h.c.

 

       

Do pobrania ANKIETA: wersja Word / wersja PDF

 

Szanowni Uczestnicy,

W związku z ogłoszeniem czerwonej strefy w powiecie tatrzańskim, XXX Jubileuszowy Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki zostanie przeniesiony na inny termin, o którym wkrótce zostaną Państwo poinformowani.

 Z wyrazami poważania 

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło

Przewodniczący PTETiS (współorganizator Zjazdu)
i Przewodniczący Rady Programowej Zjazdu 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński dr h.c.

 

 

Szanowni UczestnicyXXX Jubileuszowego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego podjęliśmy decyzję o organizacji XXX Zjazdu Dziekanów w dniach 14-16 października 2020 (od środy do piątku) wyłącznie w Zakopanem w Hotelu „Nosalowy Dwór”.

Część, która miała mieć miejsce w Krakowie została „wkomponowana” (oczywiście, że w odmienionej formie) w program realizowany w Zakopanem. Cieszymy się bardzo z tak szerokiego odzewu całego środowiska i tak licznego udziału Uczelni i Wydziałów z całej Polski w XXX Jubileuszowym Zjeździe. Miło nam, że kolejni nowi uczestnicy dołączyli jeszcze w sierpniu i wrześniu i że dzięki temu Zjazd będzie naprawdę reprezentatywny dla ogólnopolskiego środowiska elektryków, elektroników, automatyków i informatyków.

W załączeniu przesyłamy Program Zjazdu (jest on również umieszczony na zaktualizowanej stronie Zjazdu:https://zjazddziekanow2020.jordan.pl/).

Wiemy, że w ostatnim okresie niektóre Wydziały uruchomiły nowe, atrakcyjne kierunki studiów i specjalności, zwłaszcza na studiach II stopnia (magisterskich). Przewidujemy możliwość przedstawienia ich koncepcji, programu oraz sylwetki absolwenta w sesji III zatytułowanej „Innowacyjne, interdyscyplinarne  kierunki i specjalności studiów II stopnia)”.Prosimy o wcześniejszą informację e-mailową o planowanym wystąpieniu w tej sesji (tytuł, nazwa kierunku lub specjalności, dane prelegenta). Czas prezentacji to około 5 minut.

Otrzymaliśmy już z niektórych środowisk wypełnione ankiety dotyczące dyscypliny „Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika” oraz dyscypliny „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja”. Aby ten punkt programu - Sesja IV: Dyscyplina Naukowa „Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika” oraz Dyscyplina Naukowa „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja” w Polsce w świetle nadesłanych ankiet – mógł się w pełni udać i w sposób wyczerpujący zarysować sytuację dla całego środowiska ogólnopolskiego, konieczne jest jak najszybsze przesłanie nam wypełnionej ankiety przez te Uczelnie, które jeszcze tego do tej pory nie uczyniły (w załączeniu przesyłamy powtórnie ankietę).

Jesteśmy przekonani, że Zjazd przyniesie szeroką wymianę myśli, pomysłów i informacji.
Liczymy na żywą dyskusję i szerokie zaangażowanie Uczestników. Z naszej strony zapewniamy, że program kulturalno-artystyczny i krajoznawczy, będzie prawdziwą ucztą dla ducha.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło

Przewodniczący PTETiS (współorganizator Zjazdu)
i Przewodniczący Rady Programowej Zjazdu 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński dr h.c.

 

 

Szanowni Uczestnicy XXX Jubileuszowego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki.

Nadszedł trudny czas, w którym wszystko potoczyło się inaczej, niż planowaliśmy. Nadzwyczajne okoliczności, uwarunkowania, rozporządzenia  i obostrzenia, które stały się naszym udziałem w okresie ostatnich 3 miesięcy pandemii, w połączeniu z dokonującą się transformacją systemu organizacyjnego nauki i dydaktyki oraz trwającym wyłanianiem nowych władz rektorskich i dziekańskich, spowodowały, że Zjazd stał się jeszcze bardziej potrzebny i właściwie niezbędny dla możliwie jak najszybszego i jak najpełniejszego zarejestrowania zmian, które zaszły lub zachodzą na uczelniach i wydziałach - i które w istotny sposób rzutują na możliwości naszej wzajemnej współpracy i owocnego współdziałania w ramach zintegrowanej wspólnoty akademickiej elektryków, elektroników, automatyków i informatyków w Polsce.
Stąd też z pełnym przekonaniem podtrzymujemy odbycie Zjazdu Dziekanów w dniach 14-16 października 2020 z zachowaniem – co podkreślamy z całą mocą – wszystkich formalnie obowiązujących reguł i wymogów bezpieczeństwa wynikających z przepisów, jak też i tych, które wynikają z należnej przezorności i dbałości o zdrowie (m.in. dystans i maksymalnie rozrzedzenia, dezynfekcja, wietrzenie, otwarte przestrzenie, plenerowa sceneria itp.).Tylko w przypadku nagłych decyzji, podjętych na szczeblu państwowym, nasz Zjazd uległby kolejnemu przesunięciu, ale – na co jeszcze raz zwracamy uwagę – nie przewidujemy jego odwołania (informacja o konieczności kolejnego przesunięcia terminu Zjazdu byłaby podana na 30 dni przed jego rozpoczęciem, ale wydaje się to na chwilę obecną bardzo mało prawdopodobne).

Z przyjemnością informujemy, że wciąż istnieją
możliwości zgłaszania nowych uczestników, zwłaszcza z grona nowo wybranych władz dziekańskich oraz kierownictwa dyscyplin naukowych. Informacja o dodatkowych zgłoszeniach na stronie Zjazdu: https://zjazddziekanow2020.jordan.pl/
 
Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie i przesłanie nam informacji o osobach, które powinniśmy jeszcze zaprosić i które wyrażają wolę uczestnictwa w XXX Jubileuszowym Zjeździe Dziekanów. Zwracamy uwagę, że Zjazdy, które odbywały się na granicy dwóch kadencji i w których uczestniczyli zarówno ustępujący Dziekani, jak też Dziekani–Elekci należały zawsze do szczególnie owocnych, albowiem pozwalały z jednej strony na dokonanie podsumowań, z drugiej zaś strony – na przedyskutowanie planów i prognoz.
Za zadania najważniejsze i najistotniejsze dla naszego zbliżającego się XXX Zjazdu uważamy jak najpełniejsze i jak najbardziej wyczerpujące zarejestrowanie aktualnego stanu rzeczy, zarówno w odniesieniu do struktur organizacyjnych i sposobów zarządzania, jak też – zaszłych lub zachodzących zmian personalnych.
Załącznikiem do niniejszego listu jest Ankieta. Zebrane poprzez Ankietę informacje  zostaną zaprezentowane na Zjeździe i staną się naszym wspólnym bogactwem, ułatwiającym poruszanie się w nowej,  zróżnicowanej rzeczywistości, wynikającej z olbrzymiej i do końca nie wiadomo, czy potrzebnej,różnorodności Statutów Uczelni.
Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie tej Ankiety i odesłanie nam jej do dnia 21.08.2020 r. na adres mailowy: zjazd.dziekanow2020@pk.edu.pl
 
W Zjeździe weźmie udział 21 uczelni oraz 31 Wydziałów. Liczba uczestników: dziekanów i prodziekanów oraz kierowników dyscyplin to w sumie 71 osób.
W przypadku, gdyby w Zjeździe miała uczestniczyć inna, zastępująca osoba, prosimy o jak najszybsze zaktualizowanie danych.
Odnośnie do programu Zjazdu to planujemy w Zakopanem 3 debaty i szeroką wymianę informacji na następujące tematy:
  • Aktualny stan naszych wydziałów i naszych dyscyplin: struktura, zarządzanie, relacje formalne, ocena bezpośrednich i dalekosiężnych skutków wprowadzonej reformy, oszacowanie liczebności stanu dyscypliny w skali ogólnopolskiej,
  • Dydaktyka i nauka w dobie koronawirusa: co można, zachować jako trwałą zdobycz, a do czego należy koniecznie i jak najszybciej powrócić?
  • Ewaluacja czasopism (stan obecny i planowane zmiany): czy artykuły stanowią „same w sobie” osiągnięcie, czy tylko dokumentację osiągnięcia? Czy artykuły i wskaźniki bibliometryczne właściwie odzwierciedlają potencjał i osiągnięcia dyscyplin oraz pracowników?

Uprzejmie prosimy o śledzenie strony internetowej  Zjazdu https://zjazddziekanow2020.jordan.pl/ na której będą się ukazywały aktualne informacje organizacyjne.

Cieszymy się i wyrażamy radość ze spotkania na XXX Jubileuszowym Zjeździe Dziekanów w dniach 14-16 października w królewskim Krakowie i w górskiej stolicy Polski – Zakopanem.

 

Z wyrazami poważania i serdecznymi pozdrowieniami

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło

Przewodniczący PTETiS (współorganizator Zjazdu)
i Przewodniczący Rady Programowej Zjazdu 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński dr h.c.

 

 
 
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Dziekani,
 

XXX Jubileuszowy Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki, odbędzie się, ale w terminie w pełni bezpiecznym dla jego uczestników. Rozważamy przesunięcie terminu Zjazdu na początek nowego roku akademickiego 14-16 października 2020 (środa, czwartek, piątek) przy zachowaniu pełnego programu merytorycznego integracyjnego i kulturalnego.

W obecnej, bardzo trudnej sytuacji, Zjazd wydaje się jeszcze bardziej potrzebny i niezbędny, albowiem do aktualnie istniejących problemów związanych z reformą dochodzą nowe wyzwania, będące konsekwencją szerzącej się epidemii koronawirusa.

Zapewniamy, że nie będziemy podejmować pochopnych decyzji, ale w sposób rozważny i odpowiedzialny doprowadzimy do realizacji XXX Jubileuszowego Zjazdu Dziekanów w Krakowie i Zakopanem w warunkach bezpiecznych i umożliwiających nam- jako wspólnocie elektryków, elektroników, automatyków i informatyków – odnaleźć się na nowo w tak raptownie zmienionych okolicznościach i uwarunkowaniach.

Prosimy też usilnie Panie i Panów Dziekanów o wstrzymanie się w najbliższym czasie (do czasu wyjaśnienia się sytuacji) od decyzji, które utrudniłyby nam utrzymanie, odrodzenie i umocnienie wieloletniej tradycji naszych Zjazdów Dziekanów.

 

Z poważaniem i życzeniami zdrowia,

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło

Przewodniczący PTETiS (współorganizator Zjazdu)

i Przewodniczący Rady Programowej Zjazdu 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński dr h.c.

 
 
Szanowni Uczestnicy XXX Jubileuszowego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki

 

Z wielką radością przychodzi nam przekazać informację o zbliżającym się XXX Jubileuszowym Zjeździe Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki, 27-29 maj 2020 Kraków - Zakopane.
 

          Trwająca nieprzerwanie od 30 lat tradycja corocznych Zjazdów Dziekanów (zainaugurowana w 1991 roku I Ogólnopolskim Spotkaniem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych w Zameczku Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego w Wiśle Czarne) przyniosła wiele dobra oraz trwałe i nieprzemijające owoce: integrację środowiska, możliwość bezpośredniej i szybkiej wymiany doświadczeń, ujednolicenie strategii rozwojowych, wreszcie szereg wspólnych, zwieńczonych sukcesem działań (m.in. powołanie Międzynarodowych Warsztatów Doktoranckich OWD, które pomogły przygotować do twórczej pracy naukowej w środowisku ogólnopolskim i międzynarodowym setki badaczy).

          Zbliżający się Zjazd jest ważnym wydarzeniem o randze „okrągłego Jubileuszu”, ale też przypada na czas niezwykle głębokiej transformacji środowiska akademickiego oraz kształtowania się nowego modelu uczelni. Chcielibyśmy bardzo, aby nasz Zjazd stał się szerokim forum wymiany informacji o nowych strukturach i koncepcjach zarządzania nową dyscypliną: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika oraz sposobami prowadzenia kierunków studiów, tradycyjnie związanymi z powyższą dyscypliną (w tym również z Informatyką oraz Mechatroniką).

          Aby stało się to możliwe bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – tak, jak to zawsze bywało -  Dziekanów wraz z Prodziekanami, ale zależy nam również bardzo na uczestnictwie Przewodniczących Rady Dyscypliny Naukowej: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Radzi będziemy również z uczestnictwa Przewodniczących Rady Dyscypliny Naukowej: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, jak też Opiekunów kierunków studiów z zakresu Elektrotechniki, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki, Elektroenergetyki oraz Informatyki.

Chcemy też powrócić do tradycji pierwszych Zjazdów, w których uczestniczyli Rektorzy i Prorektorzy związani naukowo z naszym obszarem wiedzy. Ich życzliwa obecność podczas naszego Zjazdu nabierze szczególnego znaczenia w kontekście dokonujących się przemian oraz będzie stanowiła bardzo istotne wzbogacenie prowadzonych debat. Serdecznie prosimy Dziekanów o zainspirowanie i zachęcenie Władz Rektorskich z zakresu naszych dyscyplin do udziału w Zjeździe.

Ważne znaczenie będzie miało uczestnictwo tych ,,sił”, które w wybitny sposób przyczyniają się do integracji naszego środowiska naukowego i organizują jego wspólną pracę w wymiarze ogólnopolskim: Komitetu Elektrotechniki PAN, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS, Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP oraz IEEE-Polish Section.

Nową propozycją jest zaproszenie do udziału w naszym Zjeździe Rektorów PWSZ oraz opiekunów kierunków studiów prowadzonych na PWSZ z zakresu: Informatyki, Elektrotechniki, Automatyki i Robotyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Mechatroniki, Edukacji Techniczno-Informatycznej oraz Energetyki. Chcielibyśmy wszcząć podczas Zjazdu dyskusję o rozszerzeniu możliwości kontynuacji studiów przez absolwentów PWSZ na studiach II stopnia (studiach magisterskich) - na Politechnikach i Akademiach Technicznych.

W programie Zjazdu przewidzieliśmy sporo czasu na wzajemną wymianę doświadczeń i dyskusje, które toczyć się będą w przepięknie położonym i wyróżniającym się niezwykłą architekturą, „Nosalowym Dworze” w Zakopanym. Aby ułatwić prowadzenie dyskusji kuluarowych, jak też stworzyć przyjazną  atmosferę do zacieśniania kontaktów i towarzyskich więzów, włączyliśmy do programu wiele atrakcyjnych i inspirujących wydarzeń kulturalnych i artystycznych, które będą się odbywać w Krakowie - Mieście Królów Polskich (w pierwszym dniu Zjazdu) oraz w Zakopanym - Stolicy Polskich Tatr ( w drugim i trzecim dniu Zjazdu). W załączeniu przesyłamy ramowy program.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i serdecznymi pozdrowieniami, w oczekiwaniu na wspólne majowe spotkanie

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło

Przewodniczący PTETiS (współorganizator Zjazdu)

i Przewodniczący Rady Programowej Zjazdu 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński dr h.c.

 

                    

 

 

 

SPONSORZY ZJAZDU